Nirvikalpa samádhi

Nirvikalpa samádhi je stav dokonalého vědomí.

Poznání a poznatelné splývá v jedno.

V nirvikalpa samádhi jogín vidí bez očí, chutná bez jazyka, slyší bez uší, cítí bez nosu, dotýká se bez pokožky.

Je to popsáno takto: slepý provrtal perlu, bezprstý ji navlékl na nit, bezhrbý ji nosil a ten, co neměl jazyka ji schválil.

Nirvikalpa samádhi je známo též pod jménem asampradžnáta a nirbídža samádhi.

Je to naprosté zamezení všech mentálních funkcí.

Může být dosaženo jedině při nirodha, čili naprostém ovládání mysli.

Zde jsou samskáry úplně vypáleny.

Jedině nirvikalpa samádhi může zničit další znovuzrození.

Ale pouhý záblesk pravdy nás nemůže osvobodit od smrti a zrození.

Musíte být opravdu dobře utvrzeni v nirvikalpa samádhi. Jedině tak bude zárodek znovuzrození vypálen úplně.

Když jogín dosáhl nejvyššího stupně nirvikalpa samádhi, jogický oheň spálí všechen zůstatek jeho činu. Ihned dosáhne osvobození v tomto životě. Dosáhně nesmrtelnosti, nejvyšší transcendentální moudrosti a blaha.

Jediná sádhana k dosažení nirvikalpa samádhi je para vairagja, čili nejvyšší klid mysli.

Zde se jogín úplně odpoutává od prakrti (přírody) a jejích vlivů.

Mysl, smysl a intelekt přestanou naprosto fungovat.

Zde není ani zvuk, ani dotyk, ani tvar.

Všechna trápení jeko nevědomost, egoismus, záliby a nechutě, lpění na pozemském životě jsou úplně zničeny.

Guny, které svůj úkol dokonaly, přestanou působit.

Jogín dosáhl kaivalja, čili nejvyšší nezávislosti a svobody.

Má současné vědění neboli vševědoucnost.

Minulost a budoucnost jsou smíšeny se skutečností. Vše je zde a nyní.

Jogín má transcendentální čas a prostor.

Všechny starosti přestanou, všechna bída zmizí, semena činů jsou spálena. Všechny pochyby jsou rozprášeny. Je věčná svoboda.

Zpět na hlavní stranu